Nanograms

Nanograms
Simbol: ng
Satuan dari: BERAT MASSA
BERAT-MASSA's base unit: kilograms (SI Unit)
In relation to the base unit (kilograms), 1 Nanograms = 1.0E-11 kilograms.

Conversion table
1 Nanograms (ng) ke semua satuan berat-massa units

1 ng= 6.0221366553018E+15 atomic mass unit (u)
1 ng= 10000000000 attograms (ag)
1 ng= 5.7101743887258E-14 blobs (blob)
1 ng= 1.0E-14 british tonnes (t [British])
1 ng= 5.0E-8 carats (ct)
1 ng= 4.8733655950136E-8 carats troy (ct [troy])
1 ng= 1.0E-6 centigrams (cg)
1 ng= 3.1494608883554E-12 cloves UK (clove)
1 ng= 6.0221736433548E+15 daltons (Da)
1 ng= 1.0E-9 decagrams (da g)
1 ng= 1.0E-7 decigrams (dg)
1 ng= 1.0E-9 dekagrams (dag)
1 ng= 2.9908008955029E+15 deuteron mass (D)
1 ng= 5.6438339119329E-9 drams (dr)
1 ng= 2.5720597254902E-9 drams apothecaries (dr [apothecaries])
1 ng= 5.6438339119329E-9 drams avoirdupois (dr [avoirdupois])
1 ng= 2.5720597254902E-9 drams troy (dr [troy])
1 ng= 1.673360107095E-36 earth mass (M∅)
1 ng= 1.0977683830013E+19 electron mass (me)
1 ng= 1.0E-26 exagrams (Eg)
1 ng= 10000000 femtograms (fg)
1 ng= 1.0E-17 gigagrams (Gg)
1 ng= 1.5432360734519E-7 grains (gr)
1 ng= 1.0E-8 grams (g)
1 ng= 1.0E-10 hectograms (hg)
1 ng= 1.9684130552221E-13 hundredweight UK (cwt UK)
1 ng= 2.2046226218488E-13 hundredweight US (cwt US)
1 ng= 1.0197162129779E-12 hyl (hyl)
1 ng= 9.8420353329068E-15 imperial tons (t [Imperial])
1 ng= 5.2631578947368E-39 jupiter mass (Jup)
1 ng= 1.0E-11 kilograms (kg)
1 ng= 2.2046226218488E-14 kilopounds (kip)
1 ng= 9.8420353329068E-15 long tons UK (t [UK])
1 ng= 1.0E-14 megagrams (Mg)
1 ng= 1.0E-14 metric tons (t [Metric])
1 ng= 0.01 micrograms (μg)
1 ng= 1.0E-5 milligrams (mg)
1 ng= 5.3091724927313E+16 muon mass (mu)
1 ng= 1 nanograms (ng)
1 ng= 5.9704037533301E+15 neutron mass (n0)
1 ng= 9.80665E-11 newtons[Earth gravity] (N)
1 ng= 3.527399072294E-10 ounces (oz)
1 ng= 6.4301494791129E-9 pennyweights (pwt)
1 ng= 1.0E-23 petagrams (Pg)
1 ng= 10000 picograms (pg)
1 ng= 0.00045940892468882 planck mass (mp)
1 ng= 2.2046244201838E-11 pounds (lbs)
1 ng= 5.9786332055193E+15 proton mass (p+)
1 ng= 7.8736522208885E-13 quarters UK (1/4[UK])
1 ng= 8.8184904873951E-13 quarters US (1/4[US])
1 ng= 1.0E-13 quintals (q)
1 ng= 6.0566555545296E-14 sacks (sack)
1 ng= 7.7161791764707E-9 scruples (℈)
1 ng= 1.1023113109244E-14 short tons US (t)
1 ng= 5.7101471548134E-14 slinches (sln)
1 ng= 6.8521765857761E-13 slugs (slug)
1 ng= 5.0000000025E-42 solar mass (Mo)
1 ng= 1.5747312327469E-12 stones (st)
1 ng= 1.5747304441777E-12 stones UK (st [UK])
1 ng= 1.763698097479E-12 stones US (st [US])
1 ng= 5.0000000025E-42 sun mass (M☉)
1 ng= 1.0E-20 teragrams (Tg)
1 ng= 7.8736522208885E-13 tods (tod)
1 ng= 1.0E-14 tonnes UK (t [tonnes-UK])
1 ng= 9.8420353329068E-15 tons IMPERIAL (t [IMPERIAL])
1 ng= 9.8420353329068E-15 tons LONG UK (t [LONG UK])
1 ng= 1.0E-14 tons METRIC (t [METRIC])
1 ng= 1.1023113109244E-14 tons SHORT US (t [SHORT-US])