Decajoules

Decajoules
Simbol: daJ
Satuan dari: ENERGI
ENERGI's base unit: joules (Non-SI/Derived Unit)
In relation to the base unit (joules), 1 Decajoules = 10 joules.

Conversion table
1 Decajoules (daJ) ke semua satuan energi units

1 daJ= 1.25E-13 atomic bomb [nuclear weapon] (at bomb)
1 daJ= 2.2937126583579E+18 atomic unit of energy (au)
1 daJ= 1.0E+19 attojoules (aJ)
1 daJ= 2.7777777777778E+15 attowatt hour (aWh)
1 daJ= 1.634521085322E-9 barrel of oil equivalent (BOE)
1 daJ= 0.0094781698791344 british thermal unit (BTU)
1 daJ= 0.0094369001670331 british thermal unit 39°F 3.9°C (BTU39°F)
1 daJ= 0.0094804342797335 british thermal unit 59°F 15°C (BTU59°F)
1 daJ= 0.0094815489058293 british thermal unit 60°F 15.6°C (BTU60°F)
1 daJ= 0.0094815489058293 british thermal unit 63°F 17.2°C (BTU63°F)
1 daJ= 0.0094781698791344 british thermal unit ISO (BTUiso)
1 daJ= 0.0094781712031332 british thermal unit IT (BTUit)
1 daJ= 0.0094708628903179 british thermal unit Mean (BTUmean)
1 daJ= 0.0094845141479728 british thermal unit Thermochemical (BTUth)
1 daJ= 2.3900573613767 calories (cal)
1 daJ= 2.3892008123283 calories 15°C (cal15°C)
1 daJ= 2.391257562352 calories 20°C (cal20°C)
1 daJ= 2.378404090855 calories 3.98°C (cal3.98°C)
1 daJ= 2.388458966275 calories IT (calIT)
1 daJ= 2.3866234528713 calories Mean (calMean)
1 daJ= 2.3900573613767 calories Thermochemical (calTh)
1 daJ= 0.0052656506684073 celsius heat unit (CHU)
1 daJ= 1000 centijoules (cJ)
1 daJ= 0.27777777777778 centiwatt hour (cWh)
1 daJ= 98.692326671601 cubic centimeter of atmosphere (cc atm)
1 daJ= 0.0034852866243759 cubic foot of atmosphere (cu ft atm)
1 daJ= 9.4781712031332E-6 cubic foot of natural gas (cu ft ng)
1 daJ= 0.0001290846897917 cubic yard of atmosphere (cu yd atm)
1 daJ= 1 decajoules (daJ)
1 daJ= 0.00027777777777778 decawatt hour (daWh)
1 daJ= 100 decijoules (dJ)
1 daJ= 0.027777777777778 deciwatt hour (dWh)
1 daJ= 6.2414959617521E+19 electron volt (eV)
1 daJ= 100000000 ergs (ergs)
1 daJ= 62.414959617521 exaelectron volt (EeV)
1 daJ= 1.0E-17 exajoules (EJ)
1 daJ= 2.7777777777778E-21 exawatt hour (EWh)
1 daJ= 1.0E+16 femtojoules (fJ)
1 daJ= 2777777777777.8 femtowatt hour (fWh)
1 daJ= 1.0E-43 foe (foe)
1 daJ= 7.375610331755 foot pound (ftlb)
1 daJ= 7.3756214927727 foot pound force (ft lbf)
1 daJ= 0.023730360404235 foot poundal (ft pdl)
1 daJ= 0.02170927691084 gallon atmosphere UK (UK gal atm)
1 daJ= 0.026071754488838 gallon atmosphere US (US gal atm)
1 daJ= 8.2440230832646E-8 gasoline gallon equivalent (gge)
1 daJ= 62414959617.521 gigaelectron volt (GeV)
1 daJ= 2.3900573613767E-12 gigagrams of TNT (GgTNT)
1 daJ= 1.0E-8 gigajoules (GJ)
1 daJ= 2.3900573613767E-18 gigatons of TNT (GtTNT)
1 daJ= 2.7777777777778E-12 gigawatt hour (GWh)
1 daJ= 0.0023900573613767 grams of TNT (gTNT)
1 daJ= 2.2937126583579E+18 hartree (Eh, Ha)
1 daJ= 0.1 hectojoules (hJ)
1 daJ= 2.7777777777778E-5 hectowatt hour (hWh)
1 daJ= 1.6666666666667E-13 hiroshima bomb explosion (hbe)
1 daJ= 3.7250613599862E-6 horsepower hour (hph)
1 daJ= 88.507457913272 inch pound force (in lbf)
1 daJ= 10 joules (J)
1 daJ= 0.0023900573613767 kilocalories (kcal)
1 daJ= 6.2414959617521E+16 kiloelectron volt (keV)
1 daJ= 2.3900573613767E-6 kilograms of TNT (kgTNT)
1 daJ= 0.01 kilojoules (kJ)
1 daJ= 2.3900573613767E-12 kilotons of TNT (ktTNT)
1 daJ= 2.7777777777778E-6 kilowatt hour (kWh)
1 daJ= 0.0023900573613767 large calories (Cal)
1 daJ= 0.098692326671601 liter atmosphere (l atm)
1 daJ= 62414959617521 megaelectron volt (MeV)
1 daJ= 2.3900573613767E-9 megagrams of TNT (MgTNT)
1 daJ= 1.0E-5 megajoules (MJ)
1 daJ= 2.3900573613767E-15 megatons of TNT (MtTNT)
1 daJ= 2.7777777777778E-9 megawatt hour (MWh)
1 daJ= 10000000 microjoules (µJ)
1 daJ= 0.0023900573613767 microtons of TNT (μtTNT)
1 daJ= 2777.7777777778 microwatt hour (μWh)
1 daJ= 6.2414959617521E+22 millielectron volt (meV)
1 daJ= 10000 millijoules (mJ)
1 daJ= 2.3900573613767E-6 millitons of TNT (mtTNT)
1 daJ= 2.7777777777778 milliwatt hour (mWh)
1 daJ= 10000000000 nanojoules (nJ)
1 daJ= 2777777.7777778 nanowatt hour (nWh)
1 daJ= 10 newton meter (Nm)
1 daJ= 62414.959617521 petaelectron volt (PeV)
1 daJ= 2.3900573613767E-18 petagrams of TNT (PgTNT)
1 daJ= 1.0E-14 petajoules (PJ)
1 daJ= 2.7777777777778E-18 petawatt hour (PWh)
1 daJ= 10000000000000 picojoules (pJ)
1 daJ= 2777777777.7778 picowatt hour (pWh)
1 daJ= 9.4781712031332E-18 quads (quad)
1 daJ= 4.5874253167158E+18 rydberg (Ry)
1 daJ= 98.692326671601 standard cubic centimeter (scc)
1 daJ= 0.0034852866243759 standard cubic foot (scf)
1 daJ= 0.0001290846897917 standard cubic yard (scy)
1 daJ= 62414959.617521 teraelectron volt (TeV)
1 daJ= 2.3900573613767E-15 teragrams of TNT (TgTNT)
1 daJ= 1.0E-11 terajoules (TJ)
1 daJ= 2.3900573613767E-21 teratons of TNT (TtTNT)
1 daJ= 2.7777777777778E-15 terawatt hour (TWh)
1 daJ= 9.4804342797335E-8 therm US (thm)
1 daJ= 2.388458966275E-6 thermie (th)
1 daJ= 3.4143676591095E-10 ton of coal equivalent (TCE)
1 daJ= 2.388458966275E-10 tonne of oil equivalent (toe)
1 daJ= 2.3900573613767E-9 tons of TNT (tTNT)
1 daJ= 0.0027777777777778 watt hour (Wh)
1 daJ= 1.0E+25 yoctojoules (yJ)
1 daJ= 2.7777777777778E+21 yoctowatt hour (yWh)
1 daJ= 1.0E-23 yottajoules (YJ)
1 daJ= 2.7777777777778E-27 yottawatt hour (YWh)
1 daJ= 1.0E+22 zeptojoules (zJ)
1 daJ= 2.7777777777778E+18 zeptowatt hour (zWh)
1 daJ= 1.0E-20 zettajoules (ZJ)
1 daJ= 2.7777777777778E-24 zettawatt hour (ZWh)