Kiloelectron Volt

Kiloelectron Volt
Simbol: keV
Satuan dari: ENERGI
ENERGI's base unit: joules (Non-SI/Derived Unit)
In relation to the base unit (joules), 1 Kiloelectron Volt = 1.60218E-16 joules.

Conversion table
1 Kiloelectron Volt (keV) ke semua satuan energi units

1 keV= 2.002725E-30 atomic bomb [nuclear weapon] (at bomb)
1 keV= 36.749405469679 atomic unit of energy (au)
1 keV= 160.218 attojoules (aJ)
1 keV= 0.044505 attowatt hour (aWh)
1 keV= 2.6187969924812E-26 barrel of oil equivalent (BOE)
1 keV= 1.5185734216952E-19 british thermal unit (BTU)
1 keV= 1.5119612709617E-19 british thermal unit 39°F 3.9°C (BTU39°F)
1 keV= 1.5189362194303E-19 british thermal unit 59°F 15°C (BTU59°F)
1 keV= 1.5191148025942E-19 british thermal unit 60°F 15.6°C (BTU60°F)
1 keV= 1.5191148025942E-19 british thermal unit 63°F 17.2°C (BTU63°F)
1 keV= 1.5185734216952E-19 british thermal unit ISO (BTUiso)
1 keV= 1.5185736338236E-19 british thermal unit IT (BTUit)
1 keV= 1.517402710561E-19 british thermal unit Mean (BTUmean)
1 keV= 1.5195898877599E-19 british thermal unit Thermochemical (BTUth)
1 keV= 3.8293021032505E-17 calories (cal)
1 keV= 3.8279297574961E-17 calories 15°C (cal15°C)
1 keV= 3.8312250412492E-17 calories 20°C (cal20°C)
1 keV= 3.8106314662861E-17 calories 3.98°C (cal3.98°C)
1 keV= 3.8267411865864E-17 calories IT (calIT)
1 keV= 3.8238003637214E-17 calories Mean (calMean)
1 keV= 3.8293021032505E-17 calories Thermochemical (calTh)
1 keV= 8.4365201879088E-20 celsius heat unit (CHU)
1 keV= 1.60218E-14 centijoules (cJ)
1 keV= 4.4505E-18 centiwatt hour (cWh)
1 keV= 1.5812287194671E-15 cubic centimeter of atmosphere (cc atm)
1 keV= 5.5840565238425E-20 cubic foot of atmosphere (cu ft atm)
1 keV= 1.5185736338236E-22 cubic foot of natural gas (cu ft ng)
1 keV= 2.0681690829046E-21 cubic yard of atmosphere (cu yd atm)
1 keV= 1.60218E-17 decajoules (daJ)
1 keV= 4.4505E-21 decawatt hour (daWh)
1 keV= 1.60218E-15 decijoules (dJ)
1 keV= 4.4505E-19 deciwatt hour (dWh)
1 keV= 1000 electron volt (eV)
1 keV= 1.60218E-9 ergs (ergs)
1 keV= 1.0E-15 exaelectron volt (EeV)
1 keV= 1.60218E-34 exajoules (EJ)
1 keV= 4.4505E-38 exawatt hour (EWh)
1 keV= 0.160218 femtojoules (fJ)
1 keV= 4.4505E-5 femtowatt hour (fWh)
1 keV= 1.60218E-60 foe (foe)
1 keV= 1.1817055361331E-16 foot pound (ftlb)
1 keV= 1.181707324329E-16 foot pound force (ft lbf)
1 keV= 3.8020308832457E-19 foot poundal (ft pdl)
1 keV= 3.478216928101E-19 gallon atmosphere UK (UK gal atm)
1 keV= 4.1771643606926E-19 gallon atmosphere US (US gal atm)
1 keV= 1.3208408903545E-24 gasoline gallon equivalent (gge)
1 keV= 1.0E-6 gigaelectron volt (GeV)
1 keV= 3.8293021032505E-29 gigagrams of TNT (GgTNT)
1 keV= 1.60218E-25 gigajoules (GJ)
1 keV= 3.8293021032505E-35 gigatons of TNT (GtTNT)
1 keV= 4.4505E-29 gigawatt hour (GWh)
1 keV= 3.8293021032505E-20 grams of TNT (gTNT)
1 keV= 36.749405469679 hartree (Eh, Ha)
1 keV= 1.60218E-18 hectojoules (hJ)
1 keV= 4.4505E-22 hectowatt hour (hWh)
1 keV= 2.6703E-30 hiroshima bomb explosion (hbe)
1 keV= 5.9682188097427E-23 horsepower hour (hph)
1 keV= 1.4180487891949E-15 inch pound force (in lbf)
1 keV= 1.60218E-16 joules (J)
1 keV= 3.8293021032505E-20 kilocalories (kcal)
1 keV= 1 kiloelectron volt (keV)
1 keV= 3.8293021032505E-23 kilograms of TNT (kgTNT)
1 keV= 1.60218E-19 kilojoules (kJ)
1 keV= 3.8293021032505E-29 kilotons of TNT (ktTNT)
1 keV= 4.4505E-23 kilowatt hour (kWh)
1 keV= 3.8293021032505E-20 large calories (Cal)
1 keV= 1.5812287194671E-18 liter atmosphere (l atm)
1 keV= 0.001 megaelectron volt (MeV)
1 keV= 3.8293021032505E-26 megagrams of TNT (MgTNT)
1 keV= 1.60218E-22 megajoules (MJ)
1 keV= 3.8293021032505E-32 megatons of TNT (MtTNT)
1 keV= 4.4505E-26 megawatt hour (MWh)
1 keV= 1.60218E-10 microjoules (µJ)
1 keV= 3.8293021032505E-20 microtons of TNT (μtTNT)
1 keV= 4.4505E-14 microwatt hour (μWh)
1 keV= 1000000 millielectron volt (meV)
1 keV= 1.60218E-13 millijoules (mJ)
1 keV= 3.8293021032505E-23 millitons of TNT (mtTNT)
1 keV= 4.4505E-17 milliwatt hour (mWh)
1 keV= 1.60218E-7 nanojoules (nJ)
1 keV= 4.4505E-11 nanowatt hour (nWh)
1 keV= 1.60218E-16 newton meter (Nm)
1 keV= 1.0E-12 petaelectron volt (PeV)
1 keV= 3.8293021032505E-35 petagrams of TNT (PgTNT)
1 keV= 1.60218E-31 petajoules (PJ)
1 keV= 4.4505E-35 petawatt hour (PWh)
1 keV= 0.000160218 picojoules (pJ)
1 keV= 4.4505E-8 picowatt hour (pWh)
1 keV= 1.5185736338236E-34 quads (quad)
1 keV= 73.498810939358 rydberg (Ry)
1 keV= 1.5812287194671E-15 standard cubic centimeter (scc)
1 keV= 5.5840565238425E-20 standard cubic foot (scf)
1 keV= 2.0681690829046E-21 standard cubic yard (scy)
1 keV= 1.0E-9 teraelectron volt (TeV)
1 keV= 3.8293021032505E-32 teragrams of TNT (TgTNT)
1 keV= 1.60218E-28 terajoules (TJ)
1 keV= 3.8293021032505E-38 teratons of TNT (TtTNT)
1 keV= 4.4505E-32 terawatt hour (TWh)
1 keV= 1.5189362194303E-24 therm US (thm)
1 keV= 3.8267411865864E-23 thermie (th)
1 keV= 5.4704315760721E-27 ton of coal equivalent (TCE)
1 keV= 3.8267411865864E-27 tonne of oil equivalent (toe)
1 keV= 3.8293021032505E-26 tons of TNT (tTNT)
1 keV= 4.4505E-20 watt hour (Wh)
1 keV= 160218000 yoctojoules (yJ)
1 keV= 44505 yoctowatt hour (yWh)
1 keV= 1.60218E-40 yottajoules (YJ)
1 keV= 4.4505E-44 yottawatt hour (YWh)
1 keV= 160218 zeptojoules (zJ)
1 keV= 44.505 zeptowatt hour (zWh)
1 keV= 1.60218E-37 zettajoules (ZJ)
1 keV= 4.4505E-41 zettawatt hour (ZWh)