Kilojoules

Kilojoules
Simbol: kJ
Satuan dari: ENERGI
ENERGI's base unit: joules (Non-SI/Derived Unit)
In relation to the base unit (joules), 1 Kilojoules = 1000 joules.

Conversion table
1 Kilojoules (kJ) ke semua satuan energi units

1 kJ= 1.25E-11 atomic bomb [nuclear weapon] (at bomb)
1 kJ= 2.2937126583579E+20 atomic unit of energy (au)
1 kJ= 1.0E+21 attojoules (aJ)
1 kJ= 2.7777777777778E+17 attowatt hour (aWh)
1 kJ= 1.634521085322E-7 barrel of oil equivalent (BOE)
1 kJ= 0.94781698791344 british thermal unit (BTU)
1 kJ= 0.94369001670331 british thermal unit 39°F 3.9°C (BTU39°F)
1 kJ= 0.94804342797335 british thermal unit 59°F 15°C (BTU59°F)
1 kJ= 0.94815489058293 british thermal unit 60°F 15.6°C (BTU60°F)
1 kJ= 0.94815489058293 british thermal unit 63°F 17.2°C (BTU63°F)
1 kJ= 0.94781698791344 british thermal unit ISO (BTUiso)
1 kJ= 0.94781712031332 british thermal unit IT (BTUit)
1 kJ= 0.94708628903179 british thermal unit Mean (BTUmean)
1 kJ= 0.94845141479728 british thermal unit Thermochemical (BTUth)
1 kJ= 239.00573613767 calories (cal)
1 kJ= 238.92008123283 calories 15°C (cal15°C)
1 kJ= 239.1257562352 calories 20°C (cal20°C)
1 kJ= 237.8404090855 calories 3.98°C (cal3.98°C)
1 kJ= 238.8458966275 calories IT (calIT)
1 kJ= 238.66234528713 calories Mean (calMean)
1 kJ= 239.00573613767 calories Thermochemical (calTh)
1 kJ= 0.52656506684073 celsius heat unit (CHU)
1 kJ= 100000 centijoules (cJ)
1 kJ= 27.777777777778 centiwatt hour (cWh)
1 kJ= 9869.2326671601 cubic centimeter of atmosphere (cc atm)
1 kJ= 0.34852866243759 cubic foot of atmosphere (cu ft atm)
1 kJ= 0.00094781712031332 cubic foot of natural gas (cu ft ng)
1 kJ= 0.01290846897917 cubic yard of atmosphere (cu yd atm)
1 kJ= 100 decajoules (daJ)
1 kJ= 0.027777777777778 decawatt hour (daWh)
1 kJ= 10000 decijoules (dJ)
1 kJ= 2.7777777777778 deciwatt hour (dWh)
1 kJ= 6.2414959617521E+21 electron volt (eV)
1 kJ= 10000000000 ergs (ergs)
1 kJ= 6241.4959617521 exaelectron volt (EeV)
1 kJ= 1.0E-15 exajoules (EJ)
1 kJ= 2.7777777777778E-19 exawatt hour (EWh)
1 kJ= 1.0E+18 femtojoules (fJ)
1 kJ= 2.7777777777778E+14 femtowatt hour (fWh)
1 kJ= 1.0E-41 foe (foe)
1 kJ= 737.5610331755 foot pound (ftlb)
1 kJ= 737.56214927727 foot pound force (ft lbf)
1 kJ= 2.3730360404235 foot poundal (ft pdl)
1 kJ= 2.170927691084 gallon atmosphere UK (UK gal atm)
1 kJ= 2.6071754488838 gallon atmosphere US (US gal atm)
1 kJ= 8.2440230832646E-6 gasoline gallon equivalent (gge)
1 kJ= 6241495961752.1 gigaelectron volt (GeV)
1 kJ= 2.3900573613767E-10 gigagrams of TNT (GgTNT)
1 kJ= 1.0E-6 gigajoules (GJ)
1 kJ= 2.3900573613767E-16 gigatons of TNT (GtTNT)
1 kJ= 2.7777777777778E-10 gigawatt hour (GWh)
1 kJ= 0.23900573613767 grams of TNT (gTNT)
1 kJ= 2.2937126583579E+20 hartree (Eh, Ha)
1 kJ= 10 hectojoules (hJ)
1 kJ= 0.0027777777777778 hectowatt hour (hWh)
1 kJ= 1.6666666666667E-11 hiroshima bomb explosion (hbe)
1 kJ= 0.00037250613599862 horsepower hour (hph)
1 kJ= 8850.7457913272 inch pound force (in lbf)
1 kJ= 1000 joules (J)
1 kJ= 0.23900573613767 kilocalories (kcal)
1 kJ= 6.2414959617521E+18 kiloelectron volt (keV)
1 kJ= 0.00023900573613767 kilograms of TNT (kgTNT)
1 kJ= 1 kilojoules (kJ)
1 kJ= 2.3900573613767E-10 kilotons of TNT (ktTNT)
1 kJ= 0.00027777777777778 kilowatt hour (kWh)
1 kJ= 0.23900573613767 large calories (Cal)
1 kJ= 9.8692326671601 liter atmosphere (l atm)
1 kJ= 6.2414959617521E+15 megaelectron volt (MeV)
1 kJ= 2.3900573613767E-7 megagrams of TNT (MgTNT)
1 kJ= 0.001 megajoules (MJ)
1 kJ= 2.3900573613767E-13 megatons of TNT (MtTNT)
1 kJ= 2.7777777777778E-7 megawatt hour (MWh)
1 kJ= 1000000000 microjoules (µJ)
1 kJ= 0.23900573613767 microtons of TNT (μtTNT)
1 kJ= 277777.77777778 microwatt hour (μWh)
1 kJ= 6.2414959617521E+24 millielectron volt (meV)
1 kJ= 1000000 millijoules (mJ)
1 kJ= 0.00023900573613767 millitons of TNT (mtTNT)
1 kJ= 277.77777777778 milliwatt hour (mWh)
1 kJ= 1000000000000 nanojoules (nJ)
1 kJ= 277777777.77778 nanowatt hour (nWh)
1 kJ= 1000 newton meter (Nm)
1 kJ= 6241495.9617521 petaelectron volt (PeV)
1 kJ= 2.3900573613767E-16 petagrams of TNT (PgTNT)
1 kJ= 1.0E-12 petajoules (PJ)
1 kJ= 2.7777777777778E-16 petawatt hour (PWh)
1 kJ= 1.0E+15 picojoules (pJ)
1 kJ= 277777777777.78 picowatt hour (pWh)
1 kJ= 9.4781712031332E-16 quads (quad)
1 kJ= 4.5874253167158E+20 rydberg (Ry)
1 kJ= 9869.2326671601 standard cubic centimeter (scc)
1 kJ= 0.34852866243759 standard cubic foot (scf)
1 kJ= 0.01290846897917 standard cubic yard (scy)
1 kJ= 6241495961.7521 teraelectron volt (TeV)
1 kJ= 2.3900573613767E-13 teragrams of TNT (TgTNT)
1 kJ= 1.0E-9 terajoules (TJ)
1 kJ= 2.3900573613767E-19 teratons of TNT (TtTNT)
1 kJ= 2.7777777777778E-13 terawatt hour (TWh)
1 kJ= 9.4804342797335E-6 therm US (thm)
1 kJ= 0.0002388458966275 thermie (th)
1 kJ= 3.4143676591095E-8 ton of coal equivalent (TCE)
1 kJ= 2.388458966275E-8 tonne of oil equivalent (toe)
1 kJ= 2.3900573613767E-7 tons of TNT (tTNT)
1 kJ= 0.27777777777778 watt hour (Wh)
1 kJ= 1.0E+27 yoctojoules (yJ)
1 kJ= 2.7777777777778E+23 yoctowatt hour (yWh)
1 kJ= 1.0E-21 yottajoules (YJ)
1 kJ= 2.7777777777778E-25 yottawatt hour (YWh)
1 kJ= 1.0E+24 zeptojoules (zJ)
1 kJ= 2.7777777777778E+20 zeptowatt hour (zWh)
1 kJ= 1.0E-18 zettajoules (ZJ)
1 kJ= 2.7777777777778E-22 zettawatt hour (ZWh)