Megaelectron Volt

Megaelectron Volt
Simbol: MeV
Satuan dari: ENERGI
ENERGI's base unit: joules (Non-SI/Derived Unit)
In relation to the base unit (joules), 1 Megaelectron Volt = 1.60218E-13 joules.

Conversion table
1 Megaelectron Volt (MeV) ke semua satuan energi units

1 MeV= 2.002725E-27 atomic bomb [nuclear weapon] (at bomb)
1 MeV= 36749.405469679 atomic unit of energy (au)
1 MeV= 160218 attojoules (aJ)
1 MeV= 44.505 attowatt hour (aWh)
1 MeV= 2.6187969924812E-23 barrel of oil equivalent (BOE)
1 MeV= 1.5185734216952E-16 british thermal unit (BTU)
1 MeV= 1.5119612709617E-16 british thermal unit 39°F 3.9°C (BTU39°F)
1 MeV= 1.5189362194303E-16 british thermal unit 59°F 15°C (BTU59°F)
1 MeV= 1.5191148025942E-16 british thermal unit 60°F 15.6°C (BTU60°F)
1 MeV= 1.5191148025942E-16 british thermal unit 63°F 17.2°C (BTU63°F)
1 MeV= 1.5185734216952E-16 british thermal unit ISO (BTUiso)
1 MeV= 1.5185736338236E-16 british thermal unit IT (BTUit)
1 MeV= 1.517402710561E-16 british thermal unit Mean (BTUmean)
1 MeV= 1.5195898877599E-16 british thermal unit Thermochemical (BTUth)
1 MeV= 3.8293021032505E-14 calories (cal)
1 MeV= 3.8279297574961E-14 calories 15°C (cal15°C)
1 MeV= 3.8312250412492E-14 calories 20°C (cal20°C)
1 MeV= 3.8106314662861E-14 calories 3.98°C (cal3.98°C)
1 MeV= 3.8267411865864E-14 calories IT (calIT)
1 MeV= 3.8238003637214E-14 calories Mean (calMean)
1 MeV= 3.8293021032505E-14 calories Thermochemical (calTh)
1 MeV= 8.4365201879088E-17 celsius heat unit (CHU)
1 MeV= 1.60218E-11 centijoules (cJ)
1 MeV= 4.4505E-15 centiwatt hour (cWh)
1 MeV= 1.5812287194671E-12 cubic centimeter of atmosphere (cc atm)
1 MeV= 5.5840565238425E-17 cubic foot of atmosphere (cu ft atm)
1 MeV= 1.5185736338236E-19 cubic foot of natural gas (cu ft ng)
1 MeV= 2.0681690829046E-18 cubic yard of atmosphere (cu yd atm)
1 MeV= 1.60218E-14 decajoules (daJ)
1 MeV= 4.4505E-18 decawatt hour (daWh)
1 MeV= 1.60218E-12 decijoules (dJ)
1 MeV= 4.4505E-16 deciwatt hour (dWh)
1 MeV= 1000000 electron volt (eV)
1 MeV= 1.60218E-6 ergs (ergs)
1 MeV= 1.0E-12 exaelectron volt (EeV)
1 MeV= 1.60218E-31 exajoules (EJ)
1 MeV= 4.4505E-35 exawatt hour (EWh)
1 MeV= 160.218 femtojoules (fJ)
1 MeV= 0.044505 femtowatt hour (fWh)
1 MeV= 1.60218E-57 foe (foe)
1 MeV= 1.1817055361331E-13 foot pound (ftlb)
1 MeV= 1.181707324329E-13 foot pound force (ft lbf)
1 MeV= 3.8020308832457E-16 foot poundal (ft pdl)
1 MeV= 3.478216928101E-16 gallon atmosphere UK (UK gal atm)
1 MeV= 4.1771643606926E-16 gallon atmosphere US (US gal atm)
1 MeV= 1.3208408903545E-21 gasoline gallon equivalent (gge)
1 MeV= 0.001 gigaelectron volt (GeV)
1 MeV= 3.8293021032505E-26 gigagrams of TNT (GgTNT)
1 MeV= 1.60218E-22 gigajoules (GJ)
1 MeV= 3.8293021032505E-32 gigatons of TNT (GtTNT)
1 MeV= 4.4505E-26 gigawatt hour (GWh)
1 MeV= 3.8293021032505E-17 grams of TNT (gTNT)
1 MeV= 36749.405469679 hartree (Eh, Ha)
1 MeV= 1.60218E-15 hectojoules (hJ)
1 MeV= 4.4505E-19 hectowatt hour (hWh)
1 MeV= 2.6703E-27 hiroshima bomb explosion (hbe)
1 MeV= 5.9682188097427E-20 horsepower hour (hph)
1 MeV= 1.4180487891949E-12 inch pound force (in lbf)
1 MeV= 1.60218E-13 joules (J)
1 MeV= 3.8293021032505E-17 kilocalories (kcal)
1 MeV= 1000 kiloelectron volt (keV)
1 MeV= 3.8293021032505E-20 kilograms of TNT (kgTNT)
1 MeV= 1.60218E-16 kilojoules (kJ)
1 MeV= 3.8293021032505E-26 kilotons of TNT (ktTNT)
1 MeV= 4.4505E-20 kilowatt hour (kWh)
1 MeV= 3.8293021032505E-17 large calories (Cal)
1 MeV= 1.5812287194671E-15 liter atmosphere (l atm)
1 MeV= 1 megaelectron volt (MeV)
1 MeV= 3.8293021032505E-23 megagrams of TNT (MgTNT)
1 MeV= 1.60218E-19 megajoules (MJ)
1 MeV= 3.8293021032505E-29 megatons of TNT (MtTNT)
1 MeV= 4.4505E-23 megawatt hour (MWh)
1 MeV= 1.60218E-7 microjoules (µJ)
1 MeV= 3.8293021032505E-17 microtons of TNT (μtTNT)
1 MeV= 4.4505E-11 microwatt hour (μWh)
1 MeV= 1000000000 millielectron volt (meV)
1 MeV= 1.60218E-10 millijoules (mJ)
1 MeV= 3.8293021032505E-20 millitons of TNT (mtTNT)
1 MeV= 4.4505E-14 milliwatt hour (mWh)
1 MeV= 0.000160218 nanojoules (nJ)
1 MeV= 4.4505E-8 nanowatt hour (nWh)
1 MeV= 1.60218E-13 newton meter (Nm)
1 MeV= 1.0E-9 petaelectron volt (PeV)
1 MeV= 3.8293021032505E-32 petagrams of TNT (PgTNT)
1 MeV= 1.60218E-28 petajoules (PJ)
1 MeV= 4.4505E-32 petawatt hour (PWh)
1 MeV= 0.160218 picojoules (pJ)
1 MeV= 4.4505E-5 picowatt hour (pWh)
1 MeV= 1.5185736338236E-31 quads (quad)
1 MeV= 73498.810939358 rydberg (Ry)
1 MeV= 1.5812287194671E-12 standard cubic centimeter (scc)
1 MeV= 5.5840565238425E-17 standard cubic foot (scf)
1 MeV= 2.0681690829046E-18 standard cubic yard (scy)
1 MeV= 1.0E-6 teraelectron volt (TeV)
1 MeV= 3.8293021032505E-29 teragrams of TNT (TgTNT)
1 MeV= 1.60218E-25 terajoules (TJ)
1 MeV= 3.8293021032505E-35 teratons of TNT (TtTNT)
1 MeV= 4.4505E-29 terawatt hour (TWh)
1 MeV= 1.5189362194303E-21 therm US (thm)
1 MeV= 3.8267411865864E-20 thermie (th)
1 MeV= 5.4704315760721E-24 ton of coal equivalent (TCE)
1 MeV= 3.8267411865864E-24 tonne of oil equivalent (toe)
1 MeV= 3.8293021032505E-23 tons of TNT (tTNT)
1 MeV= 4.4505E-17 watt hour (Wh)
1 MeV= 160218000000 yoctojoules (yJ)
1 MeV= 44505000 yoctowatt hour (yWh)
1 MeV= 1.60218E-37 yottajoules (YJ)
1 MeV= 4.4505E-41 yottawatt hour (YWh)
1 MeV= 160218000 zeptojoules (zJ)
1 MeV= 44505 zeptowatt hour (zWh)
1 MeV= 1.60218E-34 zettajoules (ZJ)
1 MeV= 4.4505E-38 zettawatt hour (ZWh)