Microjoules

Microjoules
Simbol: µJ
Satuan dari: ENERGI
ENERGI's base unit: joules (Non-SI/Derived Unit)
In relation to the base unit (joules), 1 Microjoules = 1.0E-6 joules.

Conversion table
1 Microjoules (µJ) ke semua satuan energi units

1 µJ= 1.25E-20 atomic bomb [nuclear weapon] (at bomb)
1 µJ= 229371265835.79 atomic unit of energy (au)
1 µJ= 1000000000000 attojoules (aJ)
1 µJ= 277777777.77778 attowatt hour (aWh)
1 µJ= 1.634521085322E-16 barrel of oil equivalent (BOE)
1 µJ= 9.4781698791344E-10 british thermal unit (BTU)
1 µJ= 9.4369001670331E-10 british thermal unit 39°F 3.9°C (BTU39°F)
1 µJ= 9.4804342797335E-10 british thermal unit 59°F 15°C (BTU59°F)
1 µJ= 9.4815489058293E-10 british thermal unit 60°F 15.6°C (BTU60°F)
1 µJ= 9.4815489058293E-10 british thermal unit 63°F 17.2°C (BTU63°F)
1 µJ= 9.4781698791344E-10 british thermal unit ISO (BTUiso)
1 µJ= 9.4781712031332E-10 british thermal unit IT (BTUit)
1 µJ= 9.4708628903179E-10 british thermal unit Mean (BTUmean)
1 µJ= 9.4845141479728E-10 british thermal unit Thermochemical (BTUth)
1 µJ= 2.3900573613767E-7 calories (cal)
1 µJ= 2.3892008123283E-7 calories 15°C (cal15°C)
1 µJ= 2.391257562352E-7 calories 20°C (cal20°C)
1 µJ= 2.378404090855E-7 calories 3.98°C (cal3.98°C)
1 µJ= 2.388458966275E-7 calories IT (calIT)
1 µJ= 2.3866234528713E-7 calories Mean (calMean)
1 µJ= 2.3900573613767E-7 calories Thermochemical (calTh)
1 µJ= 5.2656506684073E-10 celsius heat unit (CHU)
1 µJ= 0.0001 centijoules (cJ)
1 µJ= 2.7777777777778E-8 centiwatt hour (cWh)
1 µJ= 9.8692326671601E-6 cubic centimeter of atmosphere (cc atm)
1 µJ= 3.4852866243759E-10 cubic foot of atmosphere (cu ft atm)
1 µJ= 9.4781712031332E-13 cubic foot of natural gas (cu ft ng)
1 µJ= 1.290846897917E-11 cubic yard of atmosphere (cu yd atm)
1 µJ= 1.0E-7 decajoules (daJ)
1 µJ= 2.7777777777778E-11 decawatt hour (daWh)
1 µJ= 1.0E-5 decijoules (dJ)
1 µJ= 2.7777777777778E-9 deciwatt hour (dWh)
1 µJ= 6241495961752.1 electron volt (eV)
1 µJ= 10 ergs (ergs)
1 µJ= 6.2414959617521E-6 exaelectron volt (EeV)
1 µJ= 1.0E-24 exajoules (EJ)
1 µJ= 2.7777777777778E-28 exawatt hour (EWh)
1 µJ= 1000000000 femtojoules (fJ)
1 µJ= 277777.77777778 femtowatt hour (fWh)
1 µJ= 1.0E-50 foe (foe)
1 µJ= 7.375610331755E-7 foot pound (ftlb)
1 µJ= 7.3756214927727E-7 foot pound force (ft lbf)
1 µJ= 2.3730360404235E-9 foot poundal (ft pdl)
1 µJ= 2.170927691084E-9 gallon atmosphere UK (UK gal atm)
1 µJ= 2.6071754488838E-9 gallon atmosphere US (US gal atm)
1 µJ= 8.2440230832646E-15 gasoline gallon equivalent (gge)
1 µJ= 6241.4959617521 gigaelectron volt (GeV)
1 µJ= 2.3900573613767E-19 gigagrams of TNT (GgTNT)
1 µJ= 1.0E-15 gigajoules (GJ)
1 µJ= 2.3900573613767E-25 gigatons of TNT (GtTNT)
1 µJ= 2.7777777777778E-19 gigawatt hour (GWh)
1 µJ= 2.3900573613767E-10 grams of TNT (gTNT)
1 µJ= 229371265835.79 hartree (Eh, Ha)
1 µJ= 1.0E-8 hectojoules (hJ)
1 µJ= 2.7777777777778E-12 hectowatt hour (hWh)
1 µJ= 1.6666666666667E-20 hiroshima bomb explosion (hbe)
1 µJ= 3.7250613599862E-13 horsepower hour (hph)
1 µJ= 8.8507457913272E-6 inch pound force (in lbf)
1 µJ= 1.0E-6 joules (J)
1 µJ= 2.3900573613767E-10 kilocalories (kcal)
1 µJ= 6241495961.7521 kiloelectron volt (keV)
1 µJ= 2.3900573613767E-13 kilograms of TNT (kgTNT)
1 µJ= 1.0E-9 kilojoules (kJ)
1 µJ= 2.3900573613767E-19 kilotons of TNT (ktTNT)
1 µJ= 2.7777777777778E-13 kilowatt hour (kWh)
1 µJ= 2.3900573613767E-10 large calories (Cal)
1 µJ= 9.8692326671601E-9 liter atmosphere (l atm)
1 µJ= 6241495.9617521 megaelectron volt (MeV)
1 µJ= 2.3900573613767E-16 megagrams of TNT (MgTNT)
1 µJ= 1.0E-12 megajoules (MJ)
1 µJ= 2.3900573613767E-22 megatons of TNT (MtTNT)
1 µJ= 2.7777777777778E-16 megawatt hour (MWh)
1 µJ= 1 microjoules (µJ)
1 µJ= 2.3900573613767E-10 microtons of TNT (μtTNT)
1 µJ= 0.00027777777777778 microwatt hour (μWh)
1 µJ= 6.2414959617521E+15 millielectron volt (meV)
1 µJ= 0.001 millijoules (mJ)
1 µJ= 2.3900573613767E-13 millitons of TNT (mtTNT)
1 µJ= 2.7777777777778E-7 milliwatt hour (mWh)
1 µJ= 1000 nanojoules (nJ)
1 µJ= 0.27777777777778 nanowatt hour (nWh)
1 µJ= 1.0E-6 newton meter (Nm)
1 µJ= 0.0062414959617521 petaelectron volt (PeV)
1 µJ= 2.3900573613767E-25 petagrams of TNT (PgTNT)
1 µJ= 1.0E-21 petajoules (PJ)
1 µJ= 2.7777777777778E-25 petawatt hour (PWh)
1 µJ= 1000000 picojoules (pJ)
1 µJ= 277.77777777778 picowatt hour (pWh)
1 µJ= 9.4781712031332E-25 quads (quad)
1 µJ= 458742531671.58 rydberg (Ry)
1 µJ= 9.8692326671601E-6 standard cubic centimeter (scc)
1 µJ= 3.4852866243759E-10 standard cubic foot (scf)
1 µJ= 1.290846897917E-11 standard cubic yard (scy)
1 µJ= 6.2414959617521 teraelectron volt (TeV)
1 µJ= 2.3900573613767E-22 teragrams of TNT (TgTNT)
1 µJ= 1.0E-18 terajoules (TJ)
1 µJ= 2.3900573613767E-28 teratons of TNT (TtTNT)
1 µJ= 2.7777777777778E-22 terawatt hour (TWh)
1 µJ= 9.4804342797335E-15 therm US (thm)
1 µJ= 2.388458966275E-13 thermie (th)
1 µJ= 3.4143676591095E-17 ton of coal equivalent (TCE)
1 µJ= 2.388458966275E-17 tonne of oil equivalent (toe)
1 µJ= 2.3900573613767E-16 tons of TNT (tTNT)
1 µJ= 2.7777777777778E-10 watt hour (Wh)
1 µJ= 1.0E+18 yoctojoules (yJ)
1 µJ= 2.7777777777778E+14 yoctowatt hour (yWh)
1 µJ= 1.0E-30 yottajoules (YJ)
1 µJ= 2.7777777777778E-34 yottawatt hour (YWh)
1 µJ= 1.0E+15 zeptojoules (zJ)
1 µJ= 277777777777.78 zeptowatt hour (zWh)
1 µJ= 1.0E-27 zettajoules (ZJ)
1 µJ= 2.7777777777778E-31 zettawatt hour (ZWh)