Millijoules

Millijoules
Simbol: mJ
Satuan dari: ENERGI
ENERGI's base unit: joules (Non-SI/Derived Unit)
In relation to the base unit (joules), 1 Millijoules = 0.001 joules.

Conversion table
1 Millijoules (mJ) ke semua satuan energi units

1 mJ= 1.25E-17 atomic bomb [nuclear weapon] (at bomb)
1 mJ= 2.2937126583579E+14 atomic unit of energy (au)
1 mJ= 1.0E+15 attojoules (aJ)
1 mJ= 277777777777.78 attowatt hour (aWh)
1 mJ= 1.634521085322E-13 barrel of oil equivalent (BOE)
1 mJ= 9.4781698791344E-7 british thermal unit (BTU)
1 mJ= 9.4369001670331E-7 british thermal unit 39°F 3.9°C (BTU39°F)
1 mJ= 9.4804342797335E-7 british thermal unit 59°F 15°C (BTU59°F)
1 mJ= 9.4815489058293E-7 british thermal unit 60°F 15.6°C (BTU60°F)
1 mJ= 9.4815489058293E-7 british thermal unit 63°F 17.2°C (BTU63°F)
1 mJ= 9.4781698791344E-7 british thermal unit ISO (BTUiso)
1 mJ= 9.4781712031332E-7 british thermal unit IT (BTUit)
1 mJ= 9.4708628903179E-7 british thermal unit Mean (BTUmean)
1 mJ= 9.4845141479728E-7 british thermal unit Thermochemical (BTUth)
1 mJ= 0.00023900573613767 calories (cal)
1 mJ= 0.00023892008123283 calories 15°C (cal15°C)
1 mJ= 0.0002391257562352 calories 20°C (cal20°C)
1 mJ= 0.0002378404090855 calories 3.98°C (cal3.98°C)
1 mJ= 0.0002388458966275 calories IT (calIT)
1 mJ= 0.00023866234528713 calories Mean (calMean)
1 mJ= 0.00023900573613767 calories Thermochemical (calTh)
1 mJ= 5.2656506684073E-7 celsius heat unit (CHU)
1 mJ= 0.1 centijoules (cJ)
1 mJ= 2.7777777777778E-5 centiwatt hour (cWh)
1 mJ= 0.0098692326671601 cubic centimeter of atmosphere (cc atm)
1 mJ= 3.4852866243759E-7 cubic foot of atmosphere (cu ft atm)
1 mJ= 9.4781712031332E-10 cubic foot of natural gas (cu ft ng)
1 mJ= 1.290846897917E-8 cubic yard of atmosphere (cu yd atm)
1 mJ= 0.0001 decajoules (daJ)
1 mJ= 2.7777777777778E-8 decawatt hour (daWh)
1 mJ= 0.01 decijoules (dJ)
1 mJ= 2.7777777777778E-6 deciwatt hour (dWh)
1 mJ= 6.2414959617521E+15 electron volt (eV)
1 mJ= 10000 ergs (ergs)
1 mJ= 0.0062414959617521 exaelectron volt (EeV)
1 mJ= 1.0E-21 exajoules (EJ)
1 mJ= 2.7777777777778E-25 exawatt hour (EWh)
1 mJ= 1000000000000 femtojoules (fJ)
1 mJ= 277777777.77778 femtowatt hour (fWh)
1 mJ= 1.0E-47 foe (foe)
1 mJ= 0.0007375610331755 foot pound (ftlb)
1 mJ= 0.00073756214927727 foot pound force (ft lbf)
1 mJ= 2.3730360404235E-6 foot poundal (ft pdl)
1 mJ= 2.170927691084E-6 gallon atmosphere UK (UK gal atm)
1 mJ= 2.6071754488838E-6 gallon atmosphere US (US gal atm)
1 mJ= 8.2440230832646E-12 gasoline gallon equivalent (gge)
1 mJ= 6241495.9617521 gigaelectron volt (GeV)
1 mJ= 2.3900573613767E-16 gigagrams of TNT (GgTNT)
1 mJ= 1.0E-12 gigajoules (GJ)
1 mJ= 2.3900573613767E-22 gigatons of TNT (GtTNT)
1 mJ= 2.7777777777778E-16 gigawatt hour (GWh)
1 mJ= 2.3900573613767E-7 grams of TNT (gTNT)
1 mJ= 2.2937126583579E+14 hartree (Eh, Ha)
1 mJ= 1.0E-5 hectojoules (hJ)
1 mJ= 2.7777777777778E-9 hectowatt hour (hWh)
1 mJ= 1.6666666666667E-17 hiroshima bomb explosion (hbe)
1 mJ= 3.7250613599862E-10 horsepower hour (hph)
1 mJ= 0.0088507457913272 inch pound force (in lbf)
1 mJ= 0.001 joules (J)
1 mJ= 2.3900573613767E-7 kilocalories (kcal)
1 mJ= 6241495961752.1 kiloelectron volt (keV)
1 mJ= 2.3900573613767E-10 kilograms of TNT (kgTNT)
1 mJ= 1.0E-6 kilojoules (kJ)
1 mJ= 2.3900573613767E-16 kilotons of TNT (ktTNT)
1 mJ= 2.7777777777778E-10 kilowatt hour (kWh)
1 mJ= 2.3900573613767E-7 large calories (Cal)
1 mJ= 9.8692326671601E-6 liter atmosphere (l atm)
1 mJ= 6241495961.7521 megaelectron volt (MeV)
1 mJ= 2.3900573613767E-13 megagrams of TNT (MgTNT)
1 mJ= 1.0E-9 megajoules (MJ)
1 mJ= 2.3900573613767E-19 megatons of TNT (MtTNT)
1 mJ= 2.7777777777778E-13 megawatt hour (MWh)
1 mJ= 1000 microjoules (µJ)
1 mJ= 2.3900573613767E-7 microtons of TNT (μtTNT)
1 mJ= 0.27777777777778 microwatt hour (μWh)
1 mJ= 6.2414959617521E+18 millielectron volt (meV)
1 mJ= 1 millijoules (mJ)
1 mJ= 2.3900573613767E-10 millitons of TNT (mtTNT)
1 mJ= 0.00027777777777778 milliwatt hour (mWh)
1 mJ= 1000000 nanojoules (nJ)
1 mJ= 277.77777777778 nanowatt hour (nWh)
1 mJ= 0.001 newton meter (Nm)
1 mJ= 6.2414959617521 petaelectron volt (PeV)
1 mJ= 2.3900573613767E-22 petagrams of TNT (PgTNT)
1 mJ= 1.0E-18 petajoules (PJ)
1 mJ= 2.7777777777778E-22 petawatt hour (PWh)
1 mJ= 1000000000 picojoules (pJ)
1 mJ= 277777.77777778 picowatt hour (pWh)
1 mJ= 9.4781712031332E-22 quads (quad)
1 mJ= 4.5874253167158E+14 rydberg (Ry)
1 mJ= 0.0098692326671601 standard cubic centimeter (scc)
1 mJ= 3.4852866243759E-7 standard cubic foot (scf)
1 mJ= 1.290846897917E-8 standard cubic yard (scy)
1 mJ= 6241.4959617521 teraelectron volt (TeV)
1 mJ= 2.3900573613767E-19 teragrams of TNT (TgTNT)
1 mJ= 1.0E-15 terajoules (TJ)
1 mJ= 2.3900573613767E-25 teratons of TNT (TtTNT)
1 mJ= 2.7777777777778E-19 terawatt hour (TWh)
1 mJ= 9.4804342797335E-12 therm US (thm)
1 mJ= 2.388458966275E-10 thermie (th)
1 mJ= 3.4143676591095E-14 ton of coal equivalent (TCE)
1 mJ= 2.388458966275E-14 tonne of oil equivalent (toe)
1 mJ= 2.3900573613767E-13 tons of TNT (tTNT)
1 mJ= 2.7777777777778E-7 watt hour (Wh)
1 mJ= 1.0E+21 yoctojoules (yJ)
1 mJ= 2.7777777777778E+17 yoctowatt hour (yWh)
1 mJ= 1.0E-27 yottajoules (YJ)
1 mJ= 2.7777777777778E-31 yottawatt hour (YWh)
1 mJ= 1.0E+18 zeptojoules (zJ)
1 mJ= 2.7777777777778E+14 zeptowatt hour (zWh)
1 mJ= 1.0E-24 zettajoules (ZJ)
1 mJ= 2.7777777777778E-28 zettawatt hour (ZWh)