Yoctojoules

Yoctojoules
Simbol: yJ
Satuan dari: ENERGI
ENERGI's base unit: joules (Non-SI/Derived Unit)
In relation to the base unit (joules), 1 Yoctojoules = 1.0E-24 joules.

Conversion table
1 Yoctojoules (yJ) ke semua satuan energi units

1 yJ= 1.25E-38 atomic bomb [nuclear weapon] (at bomb)
1 yJ= 2.2937126583579E-7 atomic unit of energy (au)
1 yJ= 1.0E-6 attojoules (aJ)
1 yJ= 2.7777777777778E-10 attowatt hour (aWh)
1 yJ= 1.634521085322E-34 barrel of oil equivalent (BOE)
1 yJ= 9.4781698791344E-28 british thermal unit (BTU)
1 yJ= 9.4369001670331E-28 british thermal unit 39°F 3.9°C (BTU39°F)
1 yJ= 9.4804342797335E-28 british thermal unit 59°F 15°C (BTU59°F)
1 yJ= 9.4815489058293E-28 british thermal unit 60°F 15.6°C (BTU60°F)
1 yJ= 9.4815489058293E-28 british thermal unit 63°F 17.2°C (BTU63°F)
1 yJ= 9.4781698791344E-28 british thermal unit ISO (BTUiso)
1 yJ= 9.4781712031332E-28 british thermal unit IT (BTUit)
1 yJ= 9.4708628903179E-28 british thermal unit Mean (BTUmean)
1 yJ= 9.4845141479728E-28 british thermal unit Thermochemical (BTUth)
1 yJ= 2.3900573613767E-25 calories (cal)
1 yJ= 2.3892008123283E-25 calories 15°C (cal15°C)
1 yJ= 2.391257562352E-25 calories 20°C (cal20°C)
1 yJ= 2.378404090855E-25 calories 3.98°C (cal3.98°C)
1 yJ= 2.388458966275E-25 calories IT (calIT)
1 yJ= 2.3866234528713E-25 calories Mean (calMean)
1 yJ= 2.3900573613767E-25 calories Thermochemical (calTh)
1 yJ= 5.2656506684073E-28 celsius heat unit (CHU)
1 yJ= 1.0E-22 centijoules (cJ)
1 yJ= 2.7777777777778E-26 centiwatt hour (cWh)
1 yJ= 9.8692326671601E-24 cubic centimeter of atmosphere (cc atm)
1 yJ= 3.4852866243759E-28 cubic foot of atmosphere (cu ft atm)
1 yJ= 9.4781712031332E-31 cubic foot of natural gas (cu ft ng)
1 yJ= 1.290846897917E-29 cubic yard of atmosphere (cu yd atm)
1 yJ= 1.0E-25 decajoules (daJ)
1 yJ= 2.7777777777778E-29 decawatt hour (daWh)
1 yJ= 1.0E-23 decijoules (dJ)
1 yJ= 2.7777777777778E-27 deciwatt hour (dWh)
1 yJ= 6.2414959617521E-6 electron volt (eV)
1 yJ= 1.0E-17 ergs (ergs)
1 yJ= 6.2414959617521E-24 exaelectron volt (EeV)
1 yJ= 1.0E-42 exajoules (EJ)
1 yJ= 2.7777777777778E-46 exawatt hour (EWh)
1 yJ= 1.0E-9 femtojoules (fJ)
1 yJ= 2.7777777777778E-13 femtowatt hour (fWh)
1 yJ= 1.0E-68 foe (foe)
1 yJ= 7.375610331755E-25 foot pound (ftlb)
1 yJ= 7.3756214927727E-25 foot pound force (ft lbf)
1 yJ= 2.3730360404235E-27 foot poundal (ft pdl)
1 yJ= 2.170927691084E-27 gallon atmosphere UK (UK gal atm)
1 yJ= 2.6071754488838E-27 gallon atmosphere US (US gal atm)
1 yJ= 8.2440230832646E-33 gasoline gallon equivalent (gge)
1 yJ= 6.2414959617521E-15 gigaelectron volt (GeV)
1 yJ= 2.3900573613767E-37 gigagrams of TNT (GgTNT)
1 yJ= 1.0E-33 gigajoules (GJ)
1 yJ= 2.3900573613767E-43 gigatons of TNT (GtTNT)
1 yJ= 2.7777777777778E-37 gigawatt hour (GWh)
1 yJ= 2.3900573613767E-28 grams of TNT (gTNT)
1 yJ= 2.2937126583579E-7 hartree (Eh, Ha)
1 yJ= 1.0E-26 hectojoules (hJ)
1 yJ= 2.7777777777778E-30 hectowatt hour (hWh)
1 yJ= 1.6666666666667E-38 hiroshima bomb explosion (hbe)
1 yJ= 3.7250613599862E-31 horsepower hour (hph)
1 yJ= 8.8507457913272E-24 inch pound force (in lbf)
1 yJ= 1.0E-24 joules (J)
1 yJ= 2.3900573613767E-28 kilocalories (kcal)
1 yJ= 6.2414959617521E-9 kiloelectron volt (keV)
1 yJ= 2.3900573613767E-31 kilograms of TNT (kgTNT)
1 yJ= 1.0E-27 kilojoules (kJ)
1 yJ= 2.3900573613767E-37 kilotons of TNT (ktTNT)
1 yJ= 2.7777777777778E-31 kilowatt hour (kWh)
1 yJ= 2.3900573613767E-28 large calories (Cal)
1 yJ= 9.8692326671601E-27 liter atmosphere (l atm)
1 yJ= 6.2414959617521E-12 megaelectron volt (MeV)
1 yJ= 2.3900573613767E-34 megagrams of TNT (MgTNT)
1 yJ= 1.0E-30 megajoules (MJ)
1 yJ= 2.3900573613767E-40 megatons of TNT (MtTNT)
1 yJ= 2.7777777777778E-34 megawatt hour (MWh)
1 yJ= 1.0E-18 microjoules (µJ)
1 yJ= 2.3900573613767E-28 microtons of TNT (μtTNT)
1 yJ= 2.7777777777778E-22 microwatt hour (μWh)
1 yJ= 0.0062414959617521 millielectron volt (meV)
1 yJ= 1.0E-21 millijoules (mJ)
1 yJ= 2.3900573613767E-31 millitons of TNT (mtTNT)
1 yJ= 2.7777777777778E-25 milliwatt hour (mWh)
1 yJ= 1.0E-15 nanojoules (nJ)
1 yJ= 2.7777777777778E-19 nanowatt hour (nWh)
1 yJ= 1.0E-24 newton meter (Nm)
1 yJ= 6.2414959617521E-21 petaelectron volt (PeV)
1 yJ= 2.3900573613767E-43 petagrams of TNT (PgTNT)
1 yJ= 1.0E-39 petajoules (PJ)
1 yJ= 2.7777777777778E-43 petawatt hour (PWh)
1 yJ= 1.0E-12 picojoules (pJ)
1 yJ= 2.7777777777778E-16 picowatt hour (pWh)
1 yJ= 9.4781712031332E-43 quads (quad)
1 yJ= 4.5874253167158E-7 rydberg (Ry)
1 yJ= 9.8692326671601E-24 standard cubic centimeter (scc)
1 yJ= 3.4852866243759E-28 standard cubic foot (scf)
1 yJ= 1.290846897917E-29 standard cubic yard (scy)
1 yJ= 6.2414959617521E-18 teraelectron volt (TeV)
1 yJ= 2.3900573613767E-40 teragrams of TNT (TgTNT)
1 yJ= 1.0E-36 terajoules (TJ)
1 yJ= 2.3900573613767E-46 teratons of TNT (TtTNT)
1 yJ= 2.7777777777778E-40 terawatt hour (TWh)
1 yJ= 9.4804342797335E-33 therm US (thm)
1 yJ= 2.388458966275E-31 thermie (th)
1 yJ= 3.4143676591095E-35 ton of coal equivalent (TCE)
1 yJ= 2.388458966275E-35 tonne of oil equivalent (toe)
1 yJ= 2.3900573613767E-34 tons of TNT (tTNT)
1 yJ= 2.7777777777778E-28 watt hour (Wh)
1 yJ= 1 yoctojoules (yJ)
1 yJ= 0.00027777777777778 yoctowatt hour (yWh)
1 yJ= 1.0E-48 yottajoules (YJ)
1 yJ= 2.7777777777778E-52 yottawatt hour (YWh)
1 yJ= 0.001 zeptojoules (zJ)
1 yJ= 2.7777777777778E-7 zeptowatt hour (zWh)
1 yJ= 1.0E-45 zettajoules (ZJ)
1 yJ= 2.7777777777778E-49 zettawatt hour (ZWh)