Carreau

Carreau
Simbol: carreau
Satuan dari: LUAS
LUAS's base unit: square meters (Non-SI/Derived Unit)
In relation to the base unit (square meters), 1 Carreau = 12900 square meters.

Conversion table
1 Carreau (carreau) ke semua satuan luas units

1 carreau= 3.1876566028971 acres (ac)
1 carreau= 129 ares (a)
1 carreau= 3.1920561925415 arpents (arp)
1 carreau= 1.29E+32 barns (barn)
1 carreau= 1.29 bunders (b)
1 carreau= 1 carreau (carreau)
1 carreau= 0.026543209876543 carucate (carucate)
1 carreau= 2.3907445656948 cawneys (cawney)
1 carreau= 12900 centiares (ca)
1 carreau= 25458474.563728 circular inches (c in)
1 carreau= 25458475618829 circular mils (c mil)
1 carreau= 3.2821123446065 cuerdas (cuerda)
1 carreau= 12.9 decares (daa)
1 carreau= 1290 deciares (da)
1 carreau= 12.9 dekares (daa )
1 carreau= 762.00602516392 dhurs (dhur)
1 carreau= 12.9 dunams (dunam)
1 carreau= 1.9391318248179E+32 electron cross sections (ecs)
1 carreau= 12.747035573123 farthingales (fa)
1 carreau= 3.0714285714286 feddans (feddan)
1 carreau= 2.4106674839265 football fields (ff)
1 carreau= 1.29 hectares (ha)
1 carreau= 0.019922871380913 homesteads (hs)
1 carreau= 6.45 jeribs (jerib)
1 carreau= 7962.962962963 jo JAPAN (jo)
1 carreau= 83.625048619214 kapplands (kapp)
1 carreau= 5.16 morgen GERMANY (mrg DE)
1 carreau= 1.5057779852924 morgen SOUTH AFRICA (mrg SA)
1 carreau= 0.15938297192853 nooks (nook)
1 carreau= 0.215 oxgangs (oxs)
1 carreau= 3902.2442441897 pings (ping)
1 carreau= 4.9385551854829E+73 planck areas (Ap)
1 carreau= 2.015625 plazas (plaza)
1 carreau= 3902.2442441897 pyeongs (pyeong)
1 carreau= 8.0625 rais (ไร่)
1 carreau= 12.750637683706 roods (rood)
1 carreau= 138854.44437556 sabins (sabin)
1 carreau= 0.0049807178452668 sections (section)
1 carreau= 1.8067226890756 soccer fields (soccer field)
1 carreau= 1.29E+24 square angstroms (Å2, sq Å)
1 carreau= 5.7641979232533E-19 square astronomical units (au2, sq au)
1 carreau= 200000000000 square calibers (sq cal)
1 carreau= 129000000 square centimeters (cm2, sq cm)
1 carreau= 31.876594209264 square chains (sq ch)
1 carreau= 61713.086389136 square cubits (sq cubit)
1 carreau= 129 square decameters (dam2, sq dam)
1 carreau= 1290000 square decimeters (dm2, sq dm)
1 carreau= 129 square dekameters (dm2, sq dam)
1 carreau= 35546737.760142 square digits (sq digit)
1 carreau= 3857.067253499 square fathoms (sq fath)
1 carreau= 138854.50416025 square feet (ft2, sq ft)
1 carreau= 1.29 square hectometers (hm2, sq hm)
1 carreau= 19995039.99008 square inches (in2, sq in)
1 carreau= 0.0129 square kilometers (km2, sq km)
1 carreau= 0.00041789313442398 square leagues NAUTICAL (sq leag [nautical])
1 carreau= 0.00055341088578946 square leagues US STATUTE (sq leag [US])
1 carreau= 318764.66780793 square links GUNTER SURVEY (sq li [survey])
1 carreau= 138853.88838033 square links RAMDEN ENGINEER (sq li [engineer])
1 carreau= 12900 square meters (m2, sq m)
1 carreau= 1.29E+16 square micrometers (μ2, sq μ)
1 carreau= 0.0049807178458437 square miles (mi2, sq mi)
1 carreau= 12900000000 square millimeters (mm2, sq mm)
1 carreau= 19995039990080 square mils (sq mil)
1 carreau= 1.29E+22 square nanometers (nm2, sq nm)
1 carreau= 1.3548415372612E-29 square parsecs (sq pc)
1 carreau= 510.02550734823 square perch (sq perch)
1 carreau= 510.02550734823 square poles (sq pole)
1 carreau= 510.02550734823 square rods (sq rod)
1 carreau= 15428.271597284 square yards (yd2, sq yd)
1 carreau= 4.7619047619048 stangs (stang)
1 carreau= 7962.962962963 tatamis JAPAN (tatami)
1 carreau= 2.3386511965192 tonde land (tondeland)
1 carreau= 0.00013835327347785 townships (township)
1 carreau= 3902.232439954 tsubo (tsubo)
1 carreau= 2.6132404181185 tunnlands (tunnland)
1 carreau= 18461.881938412 varas castellanas cuads (varas-castellana)
1 carreau= 2051.3202153791 varas conuqueras cuads (varas-conuquera)
1 carreau= 0.1075 virgates (virgate)