Didot Points

Didot Points
Simbol: didot point
Satuan dari: PANJANG
PANJANG's base unit: meters (besaran pokok)
In relation to the base unit (meters), 1 Didot Points = 0.000375972222 meters.

Conversion table
1 Didot Points (didot point) ke semua satuan panjang units

1 didot point= 0.20722878377904 agate [typography] (agate)
1 didot point= 0.00063318651415175 alens (aln)
1 didot point= 3759722.22 angstroms (Å)
1 didot point= 2.5132190735119E-15 astronomical unit (au)
1 didot point= 3.75972222E+14 attometers (am)
1 didot point= 0.044406167952756 barleycorns (bcorn)
1 didot point= 375972222 bicrons (μμ)
1 didot point= 4.6723661566452E-6 blocks (bl)
1 didot point= 7104848.1320995 bohr radius (Bohr)
1 didot point= 2.028790568017E-6 cable length uk (cbl[UK])
1 didot point= 1.7132009241032E-6 cable length us (cbl[US])
1 didot point= 1.4802055984252 calibers (cal)
1 didot point= 1.4802055984252 centiinch (cin)
1 didot point= 0.0375972222 centimeters (cm)
1 didot point= 1.8689464626581E-5 chains (ch)
1 didot point= 0.00082233644356955 cubits (cbt)
1 didot point= 3.75972222E-5 decameters (dam)
1 didot point= 0.00375972222 decimeters (dm)
1 didot point= 1 didot points (didot point)
1 didot point= 0.019736074645669 digits (digit)
1 didot point= 9.39930555E-12 earth circumference (Ec)
1 didot point= 9.7807041066384E-13 earth to moon distance (EM d)
1 didot point= 0.00032893457742782 ells (eel)
1 didot point= 0.089145383056611 ems (EM)
1 didot point= 3.75972222E-22 exameters (Em)
1 didot point= 0.00020558411089239 fathoms (fath)
1 didot point= 0.0012335046653543 feet (ft)
1 didot point= 375972222000 femtometers (fm)
1 didot point= 375972222000 fermi (fermi)
1 didot point= 0.0032893457742782 finger cloth (finer)
1 didot point= 0.016916635410574 fingerbreadth (fb)
1 didot point= 0.0011969825596944 fods (fod)
1 didot point= 4.1116822178478E-6 football field length [US] (fbf[US])
1 didot point= 1.8689464626581E-6 furlongs (fur)
1 didot point= 3.75972222E-13 gigameters (Gm)
1 didot point= 1.2206890324675E-5 greek plethron (pleth)
1 didot point= 2.0322822810811E-6 greek stadion (std)
1 didot point= 0.003700513996063 hands (h)
1 didot point= 3.75972222E-6 hectometers (hm)
1 didot point= 37.5972222 himetrics (hiMetric)
1 didot point= 0.0001566550925 horse length (hl)
1 didot point= 0.00019824699481753 hvats (hvat)
1 didot point= 0.014802055984252 inches (in)
1 didot point= 3.75972222E-7 kilometers (km)
1 didot point= 1.2183156902139E-23 kiloparsecs (kpc)
1 didot point= 1.4516302007722E-17 light days (ld)
1 didot point= 3.4844506209453E-16 light hours (lh)
1 didot point= 2.0898956197888E-14 light minutes (lmin)
1 didot point= 4.8381446660661E-19 light months (lm)
1 didot point= 1.2540767911941E-12 light seconds (ls)
1 didot point= 3.9739163090582E-20 light years (ly)
1 didot point= 0.17903439142857 lines (l)
1 didot point= 0.0018689427247633 links (li)
1 didot point= 9.7807041066384E-13 lunar distance (LD)
1 didot point= 3.75972222E-10 megameters (Mm)
1 didot point= 0.000375972222 meters (m)
1 didot point= 0.00125324074 metric foot (mf)
1 didot point= 14802.055984252 microinches (μin)
1 didot point= 375.972222 micrometers (μm)
1 didot point= 375972222 micromicrons (μμm)
1 didot point= 2.3361830783226E-7 miles (mi)
1 didot point= 0.375972222 millimeters (mm)
1 didot point= 14.802055984252 mils (mil)
1 didot point= 3.75972222E-8 myriameters (Mym)
1 didot point= 0.0065786915485564 nails cloth (nail)
1 didot point= 375972.222 nanometers (nm)
1 didot point= 6.7669586393089E-8 nautical leagues (Nl)
1 didot point= 2.0300875917927E-7 nautical miles (NM)
1 didot point= 0.00049340186614173 paces (pace)
1 didot point= 0.0049340186614173 palms (palm)
1 didot point= 1.218442990464E-20 parsecs (pc)
1 didot point= 7.4757858506323E-5 perch (perch)
1 didot point= 3.75972222E-19 petameters (Pm)
1 didot point= 0.088812335975443 picas (p)
1 didot point= 375972222 picometers (pm)
1 didot point= 1.4209975535115 pixels (PX)
1 didot point= 2.3498263875E+31 planck length (pl)
1 didot point= 1.0657473595292 points (pt)
1 didot point= 7.4757858506323E-5 poles (pole)
1 didot point= 0.0084583177052868 rack unit (ru)
1 didot point= 0.088812347094469 rems (rem)
1 didot point= 7.4757858506323E-5 rods (rd)
1 didot point= 1.0590766816901E-5 roman actus (actus)
1 didot point= 6.1675233267717E-5 ropes (rope)
1 didot point= 3.75972222E-8 scandinavian miles (mil[Scandinavian])
1 didot point= 2.513183302139E-21 siriometer (sir)
1 didot point= 0.0016446728871391 spans (span)
1 didot point= 3.75972222E-16 terameters (Tm)
1 didot point= 14.802055984252 thou (th)
1 didot point= 21.3148263507 twips (twip)
1 didot point= 0.00043414806235566 varas [Argentina] (vr[Argentina])
1 didot point= 0.00044854625201897 varas [California] (vr[California])
1 didot point= 0.00043515303472222 varas [Latin America] (vr[Latin])
1 didot point= 0.00044864349538197 varas [Mexico] (vr[Mexico])
1 didot point= 0.00044978133987319 varas [Spanish] (vr[Spanish])
1 didot point= 0.00044405993126011 varas [Texas] (vr[Texas])
1 didot point= 3.5242990438695E-7 versts (vst)
1 didot point= 3752202805.5776 x unit (xu)
1 didot point= 0.00041116822178478 yards (yd)
1 didot point= 3.75972222E+20 yoctometers (ym)
1 didot point= 3.75972222E-28 yottameters (Ym)
1 didot point= 3.75972222E+17 zeptometers (zm)
1 didot point= 3.75972222E-25 zettameters (Zm)
1 didot point= 0.014802055984252 zolls (zoll)