Petameters

Petameters
Simbol: Pm
Satuan dari: PANJANG
PANJANG's base unit: meters (besaran pokok)
In relation to the base unit (meters), 1 Petameters = 1000000000000000 meters.

Conversion table
1 Petameters (Pm) ke semua satuan panjang units

1 Pm= 5.511811023609E+17 agate [typography] (agate)
1 Pm= 1.6841311062384E+15 alens (aln)
1 Pm= 1.0E+25 angstroms (Å)
1 Pm= 6684.5871222684 astronomical unit (au)
1 Pm= 1.0E+33 attometers (am)
1 Pm= 1.1811023622047E+17 barleycorns (bcorn)
1 Pm= 1.0E+27 bicrons (μμ)
1 Pm= 12427423844747 blocks (bl)
1 Pm= 1.8897268777744E+25 bohr radius (Bohr)
1 Pm= 5396118248376.8 cable length uk (cbl[UK])
1 Pm= 4556722076407.1 cable length us (cbl[US])
1 Pm= 3.9370078740157E+18 calibers (cal)
1 Pm= 3.9370078740157E+18 centiinch (cin)
1 Pm= 1.0E+17 centimeters (cm)
1 Pm= 49709695378987 chains (ch)
1 Pm= 2.1872265966754E+15 cubits (cbt)
1 Pm= 100000000000000 decameters (dam)
1 Pm= 1.0E+16 decimeters (dm)
1 Pm= 2.6597709657391E+18 didot points (didot point)
1 Pm= 5.249343832021E+16 digits (digit)
1 Pm= 25000000 earth circumference (Ec)
1 Pm= 2601443.2807322 earth to moon distance (EM d)
1 Pm= 8.7489063867017E+14 ells (eel)
1 Pm= 2.3710630158366E+17 ems (EM)
1 Pm= 0.001 exameters (Em)
1 Pm= 5.4680664916885E+14 fathoms (fath)
1 Pm= 3.2808398950131E+15 feet (ft)
1 Pm= 1.0E+30 femtometers (fm)
1 Pm= 1.0E+30 fermi (fermi)
1 Pm= 8.7489063867017E+15 finger cloth (finer)
1 Pm= 4.4994375703037E+16 fingerbreadth (fb)
1 Pm= 3.1836994587711E+15 fods (fod)
1 Pm= 10936132983377 football field length [US] (fbf[US])
1 Pm= 4970969537898.7 furlongs (fur)
1 Pm= 1000000 gigameters (Gm)
1 Pm= 32467532467532 greek plethron (pleth)
1 Pm= 5405405405405.4 greek stadion (std)
1 Pm= 9.8425196850394E+15 hands (h)
1 Pm= 10000000000000 hectometers (hm)
1 Pm= 1.0E+20 himetrics (hiMetric)
1 Pm= 4.1666666666667E+14 horse length (hl)
1 Pm= 5.2729160086067E+14 hvats (hvat)
1 Pm= 3.9370078740157E+16 inches (in)
1 Pm= 1000000000000 kilometers (km)
1 Pm= 3.2404406999352E-5 kiloparsecs (kpc)
1 Pm= 38.610038610039 light days (ld)
1 Pm= 926.78405931418 light hours (lh)
1 Pm= 55586.436909394 light minutes (lmin)
1 Pm= 1.2868356710848 light months (lm)
1 Pm= 3335557.0380254 light seconds (ls)
1 Pm= 0.1056970721911 light years (ly)
1 Pm= 4.7619047619048E+17 lines (l)
1 Pm= 4.9709595959548E+15 links (li)
1 Pm= 2601443.2807322 lunar distance (LD)
1 Pm= 1000000000 megameters (Mm)
1 Pm= 1000000000000000 meters (m)
1 Pm= 3.3333333333333E+15 metric foot (mf)
1 Pm= 3.9370078740157E+22 microinches (μin)
1 Pm= 1.0E+21 micrometers (μm)
1 Pm= 1.0E+27 micromicrons (μμm)
1 Pm= 621371192237.33 miles (mi)
1 Pm= 1.0E+18 millimeters (mm)
1 Pm= 3.9370078740157E+19 mils (mil)
1 Pm= 100000000000 myriameters (Mym)
1 Pm= 1.7497812773403E+16 nails cloth (nail)
1 Pm= 1.0E+24 nanometers (nm)
1 Pm= 179985601151.91 nautical leagues (Nl)
1 Pm= 539956803455.72 nautical miles (NM)
1 Pm= 1.3123359580052E+15 paces (pace)
1 Pm= 1.3123359580052E+16 palms (palm)
1 Pm= 0.032407792894444 parsecs (pc)
1 Pm= 1.9883878151595E+14 perch (perch)
1 Pm= 1 petameters (Pm)
1 Pm= 2.3622047262695E+17 picas (p)
1 Pm= 1.0E+27 picometers (pm)
1 Pm= 3.7795280352161E+18 pixels (PX)
1 Pm= 6.25E+49 planck length (pl)
1 Pm= 2.8346438836889E+18 points (pt)
1 Pm= 1.9883878151595E+14 poles (pole)
1 Pm= 2.2497187851519E+16 rack unit (ru)
1 Pm= 2.3622050220101E+17 rems (rem)
1 Pm= 1.9883878151595E+14 rods (rd)
1 Pm= 28169014084507 roman actus (actus)
1 Pm= 1.6404199475066E+14 ropes (rope)
1 Pm= 100000000000 scandinavian miles (mil[Scandinavian])
1 Pm= 0.0066844919786096 siriometer (sir)
1 Pm= 4.3744531933508E+15 spans (span)
1 Pm= 1000 terameters (Tm)
1 Pm= 3.9370078740157E+19 thou (th)
1 Pm= 5.6692556267362E+19 twips (twip)
1 Pm= 1.1547344110855E+15 varas [Argentina] (vr[Argentina])
1 Pm= 1.1930302979111E+15 varas [California] (vr[California])
1 Pm= 1.1574074074074E+15 varas [Latin America] (vr[Latin])
1 Pm= 1.1932889429847E+15 varas [Mexico] (vr[Mexico])
1 Pm= 1.1963153487259E+15 varas [Spanish] (vr[Spanish])
1 Pm= 1.1810977122137E+15 varas [Texas] (vr[Texas])
1 Pm= 937382827146.61 versts (vst)
1 Pm= 9.98000007984E+27 x unit (xu)
1 Pm= 1.0936132983377E+15 yards (yd)
1 Pm= 1.0E+39 yoctometers (ym)
1 Pm= 1.0E-9 yottameters (Ym)
1 Pm= 1.0E+36 zeptometers (zm)
1 Pm= 1.0E-6 zettameters (Zm)
1 Pm= 3.9370078740157E+16 zolls (zoll)