Picometers

Picometers
Simbol: pm
Satuan dari: PANJANG
PANJANG's base unit: meters (besaran pokok)
In relation to the base unit (meters), 1 Picometers = 1.0E-12 meters.

Conversion table
1 Picometers (pm) ke semua satuan panjang units

1 pm= 5.511811023609E-10 agate [typography] (agate)
1 pm= 1.6841311062384E-12 alens (aln)
1 pm= 0.01 angstroms (Å)
1 pm= 6.6845871222684E-24 astronomical unit (au)
1 pm= 1000000 attometers (am)
1 pm= 1.1811023622047E-10 barleycorns (bcorn)
1 pm= 1 bicrons (μμ)
1 pm= 1.2427423844747E-14 blocks (bl)
1 pm= 0.018897268777744 bohr radius (Bohr)
1 pm= 5.3961182483768E-15 cable length uk (cbl[UK])
1 pm= 4.5567220764071E-15 cable length us (cbl[US])
1 pm= 3.9370078740157E-9 calibers (cal)
1 pm= 3.9370078740157E-9 centiinch (cin)
1 pm= 1.0E-10 centimeters (cm)
1 pm= 4.9709695378987E-14 chains (ch)
1 pm= 2.1872265966754E-12 cubits (cbt)
1 pm= 1.0E-13 decameters (dam)
1 pm= 1.0E-11 decimeters (dm)
1 pm= 2.6597709657391E-9 didot points (didot point)
1 pm= 5.249343832021E-11 digits (digit)
1 pm= 2.5E-20 earth circumference (Ec)
1 pm= 2.6014432807321E-21 earth to moon distance (EM d)
1 pm= 8.7489063867017E-13 ells (eel)
1 pm= 2.3710630158366E-10 ems (EM)
1 pm= 1.0E-30 exameters (Em)
1 pm= 5.4680664916885E-13 fathoms (fath)
1 pm= 3.2808398950131E-12 feet (ft)
1 pm= 1000 femtometers (fm)
1 pm= 1000 fermi (fermi)
1 pm= 8.7489063867017E-12 finger cloth (finer)
1 pm= 4.4994375703037E-11 fingerbreadth (fb)
1 pm= 3.1836994587711E-12 fods (fod)
1 pm= 1.0936132983377E-14 football field length [US] (fbf[US])
1 pm= 4.9709695378987E-15 furlongs (fur)
1 pm= 1.0E-21 gigameters (Gm)
1 pm= 3.2467532467532E-14 greek plethron (pleth)
1 pm= 5.4054054054054E-15 greek stadion (std)
1 pm= 9.8425196850394E-12 hands (h)
1 pm= 1.0E-14 hectometers (hm)
1 pm= 1.0E-7 himetrics (hiMetric)
1 pm= 4.1666666666667E-13 horse length (hl)
1 pm= 5.2729160086067E-13 hvats (hvat)
1 pm= 3.9370078740157E-11 inches (in)
1 pm= 1.0E-15 kilometers (km)
1 pm= 3.2404406999352E-32 kiloparsecs (kpc)
1 pm= 3.8610038610039E-26 light days (ld)
1 pm= 9.2678405931418E-25 light hours (lh)
1 pm= 5.5586436909394E-23 light minutes (lmin)
1 pm= 1.2868356710848E-27 light months (lm)
1 pm= 3.3355570380254E-21 light seconds (ls)
1 pm= 1.056970721911E-28 light years (ly)
1 pm= 4.7619047619048E-10 lines (l)
1 pm= 4.9709595959548E-12 links (li)
1 pm= 2.6014432807321E-21 lunar distance (LD)
1 pm= 1.0E-18 megameters (Mm)
1 pm= 1.0E-12 meters (m)
1 pm= 3.3333333333333E-12 metric foot (mf)
1 pm= 3.9370078740157E-5 microinches (μin)
1 pm= 1.0E-6 micrometers (μm)
1 pm= 1 micromicrons (μμm)
1 pm= 6.2137119223733E-16 miles (mi)
1 pm= 1.0E-9 millimeters (mm)
1 pm= 3.9370078740157E-8 mils (mil)
1 pm= 1.0E-16 myriameters (Mym)
1 pm= 1.7497812773403E-11 nails cloth (nail)
1 pm= 0.001 nanometers (nm)
1 pm= 1.7998560115191E-16 nautical leagues (Nl)
1 pm= 5.3995680345572E-16 nautical miles (NM)
1 pm= 1.3123359580052E-12 paces (pace)
1 pm= 1.3123359580052E-11 palms (palm)
1 pm= 3.2407792894444E-29 parsecs (pc)
1 pm= 1.9883878151595E-13 perch (perch)
1 pm= 1.0E-27 petameters (Pm)
1 pm= 2.3622047262695E-10 picas (p)
1 pm= 1 picometers (pm)
1 pm= 3.7795280352161E-9 pixels (PX)
1 pm= 6.25E+22 planck length (pl)
1 pm= 2.8346438836889E-9 points (pt)
1 pm= 1.9883878151595E-13 poles (pole)
1 pm= 2.2497187851519E-11 rack unit (ru)
1 pm= 2.3622050220101E-10 rems (rem)
1 pm= 1.9883878151595E-13 rods (rd)
1 pm= 2.8169014084507E-14 roman actus (actus)
1 pm= 1.6404199475066E-13 ropes (rope)
1 pm= 1.0E-16 scandinavian miles (mil[Scandinavian])
1 pm= 6.6844919786096E-30 siriometer (sir)
1 pm= 4.3744531933508E-12 spans (span)
1 pm= 1.0E-24 terameters (Tm)
1 pm= 3.9370078740157E-8 thou (th)
1 pm= 5.6692556267362E-8 twips (twip)
1 pm= 1.1547344110855E-12 varas [Argentina] (vr[Argentina])
1 pm= 1.1930302979111E-12 varas [California] (vr[California])
1 pm= 1.1574074074074E-12 varas [Latin America] (vr[Latin])
1 pm= 1.1932889429847E-12 varas [Mexico] (vr[Mexico])
1 pm= 1.1963153487259E-12 varas [Spanish] (vr[Spanish])
1 pm= 1.1810977122137E-12 varas [Texas] (vr[Texas])
1 pm= 9.3738282714661E-16 versts (vst)
1 pm= 9.98000007984 x unit (xu)
1 pm= 1.0936132983377E-12 yards (yd)
1 pm= 1000000000000 yoctometers (ym)
1 pm= 1.0E-36 yottameters (Ym)
1 pm= 1000000000 zeptometers (zm)
1 pm= 1.0E-33 zettameters (Zm)
1 pm= 3.9370078740157E-11 zolls (zoll)