Rack Unit

Rack Unit
Simbol: ru
Satuan dari: PANJANG
PANJANG's base unit: meters (besaran pokok)
In relation to the base unit (meters), 1 Rack Unit = 0.04445 meters.

Conversion table
1 Rack Unit (ru) ke semua satuan panjang units

1 ru= 24.499999999942 agate [typography] (agate)
1 ru= 0.074859627672295 alens (aln)
1 ru= 444500000 angstroms (Å)
1 ru= 2.9712989758483E-13 astronomical unit (au)
1 ru= 4.445E+16 attometers (am)
1 ru= 5.25 barleycorns (bcorn)
1 ru= 44450000000 bicrons (μμ)
1 ru= 0.00055239898989899 blocks (bl)
1 ru= 839983597.1707 bohr radius (Bohr)
1 ru= 0.00023985745614035 cable length uk (cbl[UK])
1 ru= 0.0002025462962963 cable length us (cbl[US])
1 ru= 175 calibers (cal)
1 ru= 175 centiinch (cin)
1 ru= 4.445 centimeters (cm)
1 ru= 0.002209595959596 chains (ch)
1 ru= 0.097222222222222 cubits (cbt)
1 ru= 0.004445 decameters (dam)
1 ru= 0.4445 decimeters (dm)
1 ru= 118.2268194271 didot points (didot point)
1 ru= 2.3333333333333 digits (digit)
1 ru= 1.11125E-9 earth circumference (Ec)
1 ru= 1.1563415382854E-10 earth to moon distance (EM d)
1 ru= 0.038888888888889 ells (eel)
1 ru= 10.539375105394 ems (EM)
1 ru= 4.445E-20 exameters (Em)
1 ru= 0.024305555555556 fathoms (fath)
1 ru= 0.14583333333333 feet (ft)
1 ru= 44450000000000 femtometers (fm)
1 ru= 44450000000000 fermi (fermi)
1 ru= 0.38888888888889 finger cloth (finer)
1 ru= 2 fingerbreadth (fb)
1 ru= 0.14151544094238 fods (fod)
1 ru= 0.00048611111111111 football field length [US] (fbf[US])
1 ru= 0.0002209595959596 furlongs (fur)
1 ru= 4.445E-11 gigameters (Gm)
1 ru= 0.0014431818181818 greek plethron (pleth)
1 ru= 0.00024027027027027 greek stadion (std)
1 ru= 0.4375 hands (h)
1 ru= 0.0004445 hectometers (hm)
1 ru= 4445 himetrics (hiMetric)
1 ru= 0.018520833333333 horse length (hl)
1 ru= 0.023438111658257 hvats (hvat)
1 ru= 1.75 inches (in)
1 ru= 4.445E-5 kilometers (km)
1 ru= 1.4403758911212E-21 kiloparsecs (kpc)
1 ru= 1.7162162162162E-15 light days (ld)
1 ru= 4.1195551436515E-14 light hours (lh)
1 ru= 2.4708171206226E-12 light minutes (lmin)
1 ru= 5.7199845579719E-17 light months (lm)
1 ru= 1.4826551034023E-10 light seconds (ls)
1 ru= 4.6982348588944E-18 light years (ly)
1 ru= 21.166666666667 lines (l)
1 ru= 0.22095915404019 links (li)
1 ru= 1.1563415382854E-10 lunar distance (LD)
1 ru= 4.445E-8 megameters (Mm)
1 ru= 0.04445 meters (m)
1 ru= 0.14816666666667 metric foot (mf)
1 ru= 1750000 microinches (μin)
1 ru= 44450 micrometers (μm)
1 ru= 44450000000 micromicrons (μμm)
1 ru= 2.7619949494949E-5 miles (mi)
1 ru= 44.45 millimeters (mm)
1 ru= 1750 mils (mil)
1 ru= 4.445E-6 myriameters (Mym)
1 ru= 0.77777777777778 nails cloth (nail)
1 ru= 44450000 nanometers (nm)
1 ru= 8.0003599712023E-6 nautical leagues (Nl)
1 ru= 2.4001079913607E-5 nautical miles (NM)
1 ru= 0.058333333333333 paces (pace)
1 ru= 0.58333333333333 palms (palm)
1 ru= 1.440526394158E-18 parsecs (pc)
1 ru= 0.0088383838383838 perch (perch)
1 ru= 4.445E-17 petameters (Pm)
1 ru= 10.500000008268 picas (p)
1 ru= 44450000000 picometers (pm)
1 ru= 168.00002116536 pixels (PX)
1 ru= 2.778125E+33 planck length (pl)
1 ru= 125.99992062997 points (pt)
1 ru= 0.0088383838383838 poles (pole)
1 ru= 1 rack unit (ru)
1 ru= 10.500001322835 rems (rem)
1 ru= 0.0088383838383838 rods (rd)
1 ru= 0.0012521126760563 roman actus (actus)
1 ru= 0.0072916666666667 ropes (rope)
1 ru= 4.445E-6 scandinavian miles (mil[Scandinavian])
1 ru= 2.971256684492E-19 siriometer (sir)
1 ru= 0.19444444444444 spans (span)
1 ru= 4.445E-14 terameters (Tm)
1 ru= 1750 thou (th)
1 ru= 2519.9841260842 twips (twip)
1 ru= 0.051327944572748 varas [Argentina] (vr[Argentina])
1 ru= 0.053030196742149 varas [California] (vr[California])
1 ru= 0.051446759259259 varas [Latin America] (vr[Latin])
1 ru= 0.053041693515668 varas [Mexico] (vr[Mexico])
1 ru= 0.053176217250867 varas [Spanish] (vr[Spanish])
1 ru= 0.0524997933079 varas [Texas] (vr[Texas])
1 ru= 4.1666666666667E-5 versts (vst)
1 ru= 443611003548.89 x unit (xu)
1 ru= 0.048611111111111 yards (yd)
1 ru= 4.445E+22 yoctometers (ym)
1 ru= 4.445E-26 yottameters (Ym)
1 ru= 4.445E+19 zeptometers (zm)
1 ru= 4.445E-23 zettameters (Zm)
1 ru= 1.75 zolls (zoll)