Atomic Unit Of Time

Atomic Unit Of Time
Simbol: au
Satuan dari: WAKTU
WAKTU's base unit: seconds (SI Unit)
In relation to the base unit (seconds), 1 Atomic Unit Of Time = 2.418884254E-17 seconds.

Conversion table
1 Atomic Unit Of Time (au) ke semua satuan waktu units

1 au= 7.6702316527144E-34 aeons (eon)
1 au= 1 atomic unit of time (au)
1 au= 24.18884254 attoseconds (as)
1 au= 1.0085502191148E-26 callippic cycles (cali)
1 au= 7.669258890298E-27 centuries (cent)
1 au= 2.7996345532407E-22 days (day)
1 au= 7.669258890298E-26 decades (dec)
1 au= 1.0957473789592E-25 dog years (dog yrs)
1 au= 2.418884254E-35 exaseconds (Es)
1 au= 0.02418884254 femtoseconds (fs)
1 au= 1.9990778958678E-23 fortnights (fn)
1 au= 3.3348833272671E-33 galactic years (gal)
1 au= 2.418884254E-26 gigaseconds (Gs)
1 au= 7.665139060325E-25 gregorian years (GY)
1 au= 7.25666001866E-18 helek (h)
1 au= 2.5213982557218E-27 hipparchic cycles (HC)
1 au= 6.7191229277778E-21 hours (hr)
1 au= 3.3348833272671E-33 indictions (in)
1 au= 1.4513305529805E-15 jiffies (jiffy)
1 au= 2.6876491711111E-20 ke (ke)
1 au= 2.418884254E-20 kiloseconds (Ks)
1 au= 7.6492747356304E-25 leap years (ly)
1 au= 9.4804558556116E-24 lunar months (lm)
1 au= 7.9003147931279E-25 lunar years (lunar yrs)
1 au= 1.5340463305429E-25 lustrums (L)
1 au= 2.7247283645878E-22 mars days (Sol mars)
1 au= 2.418884254E-23 megaseconds (Ms)
1 au= 4.0340555522201E-26 metonic cycles (mc)
1 au= 2.418884254E-11 microseconds (µs)
1 au= 7.669258890298E-28 millenniums (mill)
1 au= 2.7996345532407E-19 millidays (md)
1 au= 2.418884254E-14 milliseconds (ms)
1 au= 4.0314737566667E-19 minutes (min)
1 au= 2.6876491711111E-19 moments (moment)
1 au= 9.2042779832572E-24 months (mo)
1 au= 2.418884254E-8 nanoseconds (ns)
1 au= 9.5812270815905E-26 octaeteris (octa)
1 au= 1.9162454163181E-25 olympiads (o)
1 au= 2.418884254E-32 petaseconds (Ps)
1 au= 2.418884254E-5 picoseconds (ps)
1 au= 4.486718666125E+26 planck times (tp)
1 au= 2.418884254E-17 seconds (s)
1 au= 2.418884254E-9 shakes (shake)
1 au= 2.8072993903493E-22 sidereal days (Sd)
1 au= 7.6648481993325E-25 sidereal years (Sy)
1 au= 2.418884254E-11 sigmas (Sigma)
1 au= 5.2499874419674E-28 sothic cycles (Sc)
1 au= 0.0002418884254 svedbergs (S)
1 au= 2.418884254E-29 teraseconds (Ts)
1 au= 7.6651455105024E-25 tropical years (TY)
1 au= 3.9994779332011E-23 weeks (wk)
1 au= 7.6702316527144E-25 years (yr)
1 au= 24188842.54 yoctoseconds (ys)
1 au= 2.418884254E-41 yottaseconds (Ys)
1 au= 24188.84254 zeptoseconds (zs)
1 au= 2.418884254E-38 zettaseconds (Zs)
:)